Pošaljite upit

Natječajna dokumentacija

Mogućnosti koje pruža Europska unija sve su privlačnije. Da bi ih iskoristiti moramo biti izabrani na jednom od natječaja EU. Zato nam je potrebna kvalitetna prijava ili ponuda. Kod pisanja prijave projekta ili ponude moramo biti pozorni na zahtjeve natječajne dokumentacije.

Važnost natječajna dokumentacija

U natječajnoj dokumentaciji naći ćemo sve potrebne informacije i upute za pripremu prijave. Važno je da zahtjeve natječajne dokumentacije pažljivo pročitamo i poštujemo, jer svako odstupanje može dovesti do odbacivanja naše ponude. Inače se natječaji EU razlikuju, zbog čega postoje i razlike u sadržaju natječajne dokumentacije. Tako se npr. kod natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava uz Poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljuje komplet natječajne dokumentacije u kojem se nalaze: upute za prijavitelje, obrasci za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata te primjerak ugovora. Osim natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava moguće je sudjelovati i na javnim nabavama za pružanje usluga, izvođenje radova ili nabavu robe. Tržište javne nabave EU jedno je od najvećih na svijetu, stoga recimo nešto i o natječajnoj odnosno tenderskoj dokumentaciji na tom području.

Natječajna ili tenderska dokumentacija

Sve podatke i zahtjeve potrebne za određeno nadmetanje naći ćemo u natječajnoj dokumentaciji. Tendersku dokumentaciju sastavlja ugovaratelj. U njoj se moraju nalaziti svi obrasci koji su potrebni za prijavu, ocjenu i provedbu javne nabave. To znači da ponuditelj u tenderskoj dokumentaciji mora naći sve dokumente koji su mu potrebni za pripremu i dostavljanje ponude. S obzirom na to da predmet javne nabave može biti pružanje usluga, izvođenje radova ili nabava robe, tenderska dokumentacija se razlikuje ovisno o predmetu nabave.

Dokumentacija za nadmetanje

Osnova za pripremu ponude u javnoj nabavi je dokumentacija za nadmetanje. Ova dokumentacija mora sadržavati sve podatke koji su potrebni za pripremu pravilne ponude u javnoj nabavi. Ona mora biti jasna, razumljiva i nedvojbena te ujedno mora omogućiti podnošenje usporedivih ponuda. Pri izradi dokumentacije za nadmetanje naručitelj mora poštovati Zakon o javnoj nabavi te Uredbu o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

SL Consult, d.o.o. | Natječajna dokumentacija, tenderska dokumentacija, dokumentacija za nadmetanje - povezave do naše spletne strani: