Pošaljite upit

Zakon o zaštiti okoliša

Društvo postaje sve više osjetljivo na okoliš te ga kroz zakonske propise pokušava zaštititi. Područje zaštite okoliša i prirode spada u djelokrug Ministarstva za zaštitu okoliša i prirode. Zaštita okoliša je uređena sa Zakonom o zaštiti okoliša. Zakon o zaštiti okoliša nije jedini propis na području zaštite okoliša. Postoji niz uredbi, pravilnika, zakona itd. vezanih uz okoliš i prirodu. Najvažniji propis na području zaštite prirode je Zakon o zaštiti prirode. Važan prirodni resurs je voda. Pravni status voda i upravljanje vodama određeno je sa Zakonom o vodama.

Zakon o zaštiti okoliša i Operativni program za zaštitu okoliša

Zaštita okoliša osigurava očuvanje kakvoće okoliša, biološke i krajobrazne raznolikosti te racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na način, koji je za okoliš najpovoljniji. Zakonom o zaštiti okoliša definirani su ciljevi zaštite okoliša. Neki od njih su: zaštita života i zdravlja ljudi, zaštita biljnog i životinjskog svijeta, očuvanje ekološke stabilnost i drugo.

Na područje zaštite okoliša veže se i Operativni program za zaštitu okoliša. Operativni program za zaštitu okoliša je donesen 2007 godine. Definirane su tri prioritetne osi programa: otpad, voda i tehnička pomoć. Cilj Operativnog programa za zaštitu okoliša je ulaganje u infrastrukturne projekte na prioritetnim područjima zaštitite okoliša, odnosno razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom, poboljšavanje sustava vodoopskrbe i pročišćavanje otpadnih voda.

Zakon o zaštiti prirode

Jedan od interesa Hrvatske je zaštita prirode i njenih vrijednosti. Sustav, ciljevi, zadaće, načela te mjere zaštite i očuvanja prirode su uređene Zakonom o zaštiti prirode. Izuzetna važnost Zakona o zaštiti prirode je i u činjenici, da on utvrđuje i zaštićene prirodne vrijednosti.

Zakon o vodama i Strategija upravljanja vodama

Pravni status voda i vodnog dobra, način i uvjeti upravljanja vodama, osnovni uvjeti za obavljanje vodenog gospodarstva te druga pitanja vezana na vode i vodeno dobro određuje Zakon o vodama. Do danas je Zakon o vodama doživio tri izmjene i dopune. Zadnja izmjena i dopuna s kojom je Zakon usklađen s direktivama Europske unije donesena je u svibnju 2013 godine. Na temelju Zakona o vodama 2008 godine donesena je Strategija upravljanja vodama. Važnost Strategije upravljanja vodama je višestruka. Osim što utvrđuje ciljeve, misiju, viziju i zadaće državne politike kada je u pitanju upravljanje vodama te daje smjernice za razvoj vodenog gospodarstva, Strategija upravljanja vodama između ostalog predstavlja temelj za provođenje reformi vodenog sektora u cilju dosezanja europskih standarda kao i osnovu za izmjenu i dopunu Zakona o vodama.

SL Consult, d.o.o. | Zakon o zaštiti okoliša, Operativni program za zaštitu okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o vodama, Strategija upravljanja vodama - link do naše internet stranice: